Publications

 • 2023 Sep 5.  MiR-9-1 controls osteoblastic regulation of lymphopoiesis. Yongguang Zhang 1 2Danfeng Lin 2Yongwei Zheng 1Yuhong Chen 1Mei Yu 1Dongya Cui 2Miaohui Huang 2Xinlin Su 3Yong Sun 4 5Yabing Chen 4 5Zhijian Qian 6Karen-Sue Carlson 1 7Renren Wen 8 9Demin Wang 10 11. Leukemia. doi: 10.1038/s41375-023-02014-8.
 • 2023 Aug. Foxm1 haploinsufficiency drives clonal hematopoiesis and promotes a stress-related transition to hematologic malignancy in mice. Chunjie Yu 1 2Yue Sheng 1 2 3Fang Yu 1 2Hongyu Ni 4Alan Qiu 1 2Yong Huang 5Zhijian Qian 1 2. Journal of Clinical Investigation. 1;133(15):e163911. doi: 10.1172/JCI163911. 
 • 2023 Jun 15. Mechanisms for regulation of RAS palmitoylation and plasma membrane trafficking in hematopoietic malignancies. Fang Yu 1 2Zhijian Qian 1 2. Journal of Clinical Investigation. 33(12):e171104. doi: 10.1172/JCI171104.
 • 2023 Jun 15. RBM33 is a unique m6A RNA-binding protein that regulates ALKBH5 demethylase activity and substrate selectivity. Fang Yu 1Allen C Zhu 2Shun Liu 2Boyang Gao 2Yuzhi Wang 3Nelli Khudaverdyan 4Chunjie Yu 5Qiong Wu 5Yunhan Jiang 6Jikui Song 4Lingtao Jin 6Chuan He 7Zhijian Qian 8Molecular Cell. 83(12):2003-2019.e6.doi: 10.1016/j.molcel.2023.05.010.
 • 2023 Mar 29. Phosphorylation stabilized TET1 acts as an oncoprotein and therapeutic target in B cell acute lymphoblastic leukemia. Zhenhua Chen 1Keren Zhou 1Jianhuang Xue 1 2Andrew Small 1Gang Xiao 1 3 4Le Xuan Truong Nguyen 5 6Zheng Zhang 1Emily Prince 1Hengyou Weng 1 7Huilin Huang 1 8Zhicong Zhao 1 9Ying Qing 1Chao Shen 1Wei Li 1Li Han 1Brandon Tan 1Rui Su 1Hanjun Qin 10Yangchan Li 1 11Dong Wu 1Zhaohui Gu 1 12Vu N Ngo 1Xin He 5Jianfei Chao 13Keith Leung 1Kitty Wang 1Lei Dong 1Xi Qin 1Zhenming Cai 1 14Yue Sheng 15 16Yu Chen 17Xiwei Wu 10Bin Zhang 5 6Yanhong Shi 13Guido Marcucci 5 6Zhijian Qian 15Mingjiang Xu 18Markus Müschen 1 19Jianjun Chen 1 6Xiaolan Deng 1Science Translational Medicine. 15(689):eabq8513. doi: 10.1126/scitranslmed.abq8513.
 • 2023 Mar 28. m6A reader Ythdf3 protects hematopoietic stem cell integrity under stress by promoting the translation of Foxm1 and Asxl1 transcripts. Zheng Zhang 1 2Keren Zhou 1Li Han 1 3Andrew Small 1Jianhuang Xue 1 4Huilin Huang 1 5Hengyou Weng 1 6 7Rui Su 1Brandon Tan 1Chao Shen 1Wei Li 1Zhicong Zhao 1 8Ying Qing 1Xi Qin 1 2Kitty Wang 1Keith Leung 1Mark Boldin 1Chun-Wei Chen 1David Ann 2 9Zhijian Qian 10Xiaolan Deng 1Jianjun Chen 1 11Zhenhua Chen 1. Genes & Diseases. 11(1):382-396. doi: 10.1016/j.gendis.2023.01.016.  

 • 2022 Sep. Cellular and molecular characterization of two novel asparagine synthetase gene mutations linked to asparagine synthetase deficiency. Stephen J Staklinski 1Mario C Chang 1Fang Yu 2Kathleen Collins Ruff 3David N Franz 4Zhijian Qian 2Linda B Bloom 1Matthew E Merritt 1Robert McKenna 1Michael S Kilberg 5. The Journal of Biological Chemistry. 298(9):102385. doi: 10.1016/j.jbc.2022.102385.
 • 2022 Aug. m6A reader Ythdf3 protects hematopoietic stem cell integrity under stress by promoting the translation of Foxm1 and Asxl1 transcriptsQinglin Dang 1Qiong Wu 1Fang Yu 2Yue Sheng 2Chunjie Yu 3Guangzhong Song 4Kimberly Paulsen 3Jianxin Lyu 5Zhijian Qian 6Haematologica. 1;107(8):1922-1927. doi: 10.3324/haematol.2021.279300.
 • 2021 Dec 30. A critical role of nuclear m6A reader YTHDC1 in leukemogenesis by regulating MCM complex-mediated DNA replication. Yue Sheng 1Jiangbo Wei 2 3Fang Yu 1Huanzhou Xu 4Chunjie Yu 1Qiong Wu 1Yin Liu 1Lei Li 5 6Xiao-Long Cui 2 3Xueying Gu 7Bin Shen 7Wei Li 5Yong Huang 8Sumita Bhaduri-McIntosh 4 9Chuan He 2 3Zhijian Qian 1Blood. 138(26):2838-2852. doi: 10.1182/blood.2021011707. 
 • 2021 Jun 4. Post-translational modification of RNA m6A demethylase ALKBH5 regulates ROS-induced DNA damage response. Fang Yu 1 2Jiangbo Wei 3 4Xiaolong Cui 3 4Chunjie Yu 1Wei Ni 5Jörg Bungert 2Lizi Wu 5Chuan He 3 4Zhijian Qian 1 2. Nucleic Acids Res.;49(10):5779-5797. doi: 10.1093/nar/gkab415. 

 • 2021 Feb 4. Role of c-Myc haploinsufficiency in the maintenance of HSCs in mice. Yue Sheng 1 2 1Rui Ma 3Chunjie Yu 1 2 1 3Qiong Wu 1 2 1 3Steven Zhang 4Kimberly Paulsen 1 2Jiwang Zhang 5Hongyu Ni 6Yong Huang 7Yi Zheng 8Zhijian Qian 1 2 1Blood. 137(5):610-623. doi: 10.1182/blood.2019004688.
 • 2020 FOXM1 regulates leukemia stem cell quiescence and survival in MLL-rearranged AML. Nature communications. 11(1). [DOI] 10.1038/s41467-020-14590-9. [PMID] 32066721.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2020 Inhibition of Slug effectively targets leukemia stem cells via the Slc13a3/ROS signaling pathway.Leukemia. 34(2):380-390. [DOI] 10.1038/s41375-019-0566-x. [PMID] 31492896.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2020 RNA Demethylase ALKBH5 Selectively Promotes Tumorigenesis and Cancer Stem Cell Self-Renewal in Acute Myeloid Leukemia.Cell stem cell. 27(1):64-80.e9. [DOI] 10.1016/j.stem.2020.04.009. [PMID] 32402250.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2020 Role of c-Myc haploinsufficiency in the maintenance of HSCs.Blood. [DOI] 10.1182/blood.2019004688. [PMID] 32822452.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2020 TFII-I/Gtf2i and Erythro-Megakaryopoiesis.Frontiers in physiology. 11. [DOI] 10.3389/fphys.2020.590180. [PMID] 33101065.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2019 A critical role of epigenetic inactivation of miR-9 in EVI1high pediatric AML.Molecular cancer. 18(1). [DOI] 10.1186/s12943-019-0952-z. [PMID] 30813931.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2019 Small-Molecule Targeting of Oncogenic FTO Demethylase in Acute Myeloid Leukemia.Cancer cell. 35(4):677-691.e10. [DOI] 10.1016/j.ccell.2019.03.006. [PMID] 30991027.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2018 Forkhead Box M1 Transcriptionally Regulates the Expression of Long Noncoding RNAs Snhg8 and Gm26917 to Promote Proliferation and Survival of Muscle Satellite Cells.Stem cells (Dayton, Ohio). 36(7):1097-1108. [DOI] 10.1002/stem.2824. [PMID] 29575305.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2018 Genome-wide characterization of lncRNAs in acute myeloid leukemia.Briefings in bioinformatics. 19(4):627-635. [DOI] 10.1093/bib/bbx007. [PMID] 28203711.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2018 METTL14 Inhibits Hematopoietic Stem/Progenitor Differentiation and Promotes Leukemogenesis via mRNA m6A Modification.Cell stem cell. 22(2):191-205.e9. [DOI] 10.1016/j.stem.2017.11.016. [PMID] 29290617.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2018 miR-9 upregulation leads to inhibition of erythropoiesis by repressing FoxO3.Scientific reports. 8(1). [DOI] 10.1038/s41598-018-24628-0. [PMID] 29695725.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2018 YAP Controls Endothelial Activation and Vascular Inflammation Through TRAF6.Circulation research. 123(1):43-56. [DOI] 10.1161/CIRCRESAHA.118.313143. [PMID] 29794022.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2017 Current Understanding of Inflammatory Responses in Acute Kidney Injury.Current gene therapy. 17(6):405-410. [DOI] 10.2174/1566523218666180214092219. [PMID] 29446733.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2017 β-Catenin Is a Candidate Therapeutic Target for Myeloid Neoplasms with del(5q).Cancer research. 77(15):4116-4126. [DOI] 10.1158/0008-5472.CAN-17-0202. [PMID] 28611040.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2016 Retroviral insertional mutagenesis identifies the del(5q) genes, CXXC5, TIFAB and ETF1, as well as the Wnt pathway, as potential targets in del(5q) myeloid neoplasms.Haematologica. 101(6):e232-6. [DOI] 10.3324/haematol.2015.139527. [PMID] 26944478.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2015 The transcription factor Foxm1 is essential for the quiescence and maintenance of hematopoietic stem cells.Nature immunology. 16(8):810-8. [DOI] 10.1038/ni.3204. [PMID] 26147687.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2014 A multicolor panel of TALE-KRAB based transcriptional repressor vectors enabling knockdown of multiple gene targets.Scientific reports. 4. [DOI] 10.1038/srep07338. [PMID] 25475013.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2014 Endothelial FoxM1 mediates bone marrow progenitor cell-induced vascular repair and resolution of inflammation following inflammatory lung injury.Stem cells (Dayton, Ohio). 32(7):1855-64. [DOI] 10.1002/stem.1690. [PMID] 24578354.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2013 Apc regulates the function of hematopoietic stem cells largely through β-catenin-dependent mechanisms.Blood. 121(20):4063-72. [DOI] 10.1182/blood-2012-12-473470. [PMID] 23547052.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2013 Critical role of miR-9 in myelopoiesis and EVI1-induced leukemogenesis.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110(14):5594-9. [DOI] 10.1073/pnas.1302645110. [PMID] 23509296.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2013 Dissecting the roles of miR-302/367 cluster in cellular reprogramming using TALE-based repressor and TALEN.Stem cell reports. 1(3):218-25. [DOI] 10.1016/j.stemcr.2013.07.002. [PMID] 24319658.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2013 p27kip1 maintains a subset of leukemia stem cells in the quiescent state in murine MLL-leukemia.Molecular oncology. 7(6):1069-82. [DOI] 10.1016/j.molonc.2013.07.011. [PMID] 23988911.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2012 Activation of Wnt/β-catenin protein signaling induces mitochondria-mediated apoptosis in hematopoietic progenitor cells.The Journal of biological chemistry. 287(27):22683-90. [DOI] 10.1074/jbc.M112.342089. [PMID] 22589536.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2011 Efficient generation of fully reprogrammed human iPS cells via polycistronic retroviral vector and a new cocktail of chemical compounds.PloS one. 6(10). [DOI] 10.1371/journal.pone.0026592. [PMID] 22046312.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2011 The oncoprotein EVI1 and the DNA methyltransferase Dnmt3 co-operate in binding and de novo methylation of target DNA.PloS one. 6(6). [DOI] 10.1371/journal.pone.0020793. [PMID] 21695170.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2010 Cytogenetic and genetic pathways in therapy-related acute myeloid leukemia.Chemico-biological interactions. 184(1-2):50-7. [DOI] 10.1016/j.cbi.2009.11.025. [PMID] 19958752.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2009 Generation of iPS cells using defined factors linked via the self-cleaving 2A sequences in a single open reading frame.Cell research. 19(3):296-306. [DOI] 10.1038/cr.2009.20. [PMID] 19238173.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2008 A critical role for Apc in hematopoietic stem and progenitor cell survival.The Journal of experimental medicine. 205(9):2163-75. [DOI] 10.1084/jem.20080578. [PMID] 18725524.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2008 Distinct microRNA expression profiles in acute myeloid leukemia with common translocations.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105(40):15535-40. [DOI] 10.1073/pnas.0808266105. [PMID] 18832181.View on: PubMed  · Publisher’s Site 
 • 2007 MicroRNA expression signatures accurately discriminate acute lymphoblastic leukemia from acute myeloid leukemia.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 104(50):19971-6. [PMID] 18056805.View on: PubMed 
 • 2005 Raf kinase inhibitory protein regulates Raf-1 but not B-Raf kinase activation.The Journal of biological chemistry. 280(26):24931-40. [PMID] 15886202.View on: PubMed 
 • 2002 Expression profiling of CD34+ hematopoietic stem/ progenitor cells reveals distinct subtypes of therapy-related acute myeloid leukemia.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 99(23):14925-30. [PMID] 12417757.View on: PubMed